• دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر از APKTOP

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر
  انتشار ۹۷/۱۰/۲۴
  بروز شده ۹۸/۰۱/۰۶
  بازدید شده 1290نفر
  نویسنده
  دیدگاه(ها) بدون دیدگاه
  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر

  دانلود رمان

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر

  📖خلاصه رمان:
  🔸گیلاس آخر رو هم یه نفس سر کشیدم. از تلخیش به خودم پیچیدم تلخ بود مثل زندگی من!
  سرم رو به پشتی کاناپه تکیه دادم نفسام داغ شده بود
  احساس میکردم دارم از درون میسوزم چشمه ی اشکمم که دیگه خشک شده بود صدای چرخش کلید
  توجه ام رو جلب کرد سرم رو برگردوندم که ….
  📚 ژانر: درام، عاشقانه، اجباری، بزرگسال 🔞

  دانلود رمان اجبار آغوش تو

  ﺑﺎ ﺣرص روﻣو ﺑرﮔردوﻧدﻣو ﮔﻔﺗم: ﻣن ﺷب ﺧوﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗم ﻣﯾرم ﺧوﻧﮫ ﺷﯾوا اﯾﻧﺎ. ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﮔﻔت: اﻧﻘدر داد ﻧزن اﻻن ﺑﺎز ﺑﺎﺑﺎت

  ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ. ﺑﺎ ﻟﺟﺑﺎزی ﮔﻔﺗم: ﺧب ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑﺷﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﺑﺎﺑﺎ ﺗو اﯾن ﺧوﻧﮫ ﻣﮭﻣﮫ؟! اﺧﻣﯽ ﮐرد و ﮔﻔت: اون

  ﺑﺎﺑﺎﺗﮫ درﺳت ﺻﺣﺑت ﮐن. ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗم: ﻣﻧم دﺧﺗرﺗوﻧم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﭼﮫ ﺗوﻧم ﺷﻣﺎ اﺻﻼ ﺑﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟

  ﮐﺟﺎ ﮐم ﮔذاﺷﺗﯾم واﺳت؟ ﮐﯽ در ﺣﻘت ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐردﯾم؟

  ھﯾﭻ وﻗت وﻟﯽ اﻻن دارﯾد ﺟﺑران ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻣﺎﺷﺎ.

  ۲ ﺑﻠﻧد ﺷو ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﺣرﻓﺎ ﺑرو ﯾﮫ دوش ﺑﮕﯾر ﺑﯾﺎ ﺣﺎﺿر ﺷو اﻧﻘدرم ﺑﺎﺑﺎﺗو ﺣرص ﻧده.

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل

  دﯾﮕﮫ داﺷت ﮔرﯾﮫ ام ﻣﯾﮕرﻓت ﺑﺎ ﮐﻼﻓﮕﯽ ﮔﻔﺗم: ﻣﺎﻣﺎن ﭼرا ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻣﯾﮕم ن م ی خ و ا م.

  ﻣن ﻣﯾرم ﺧوﻧﮫ ﺷﯾوا.

  ﺗو ﺑﯾﺧود ﻣﯾﮑﻧﯽ ﻣﯾﺧوای آﺑروی ﻣﺎرو ﺑﺑری؟

  _ﭼﮫ آﺑروﯾﯽ آﺧﮫ؟

  ﺑس ﮐن طﻧﺎز ﺣوﺻﻠﮫ ﻧدارم ﺑﺎھﺎت ﮐل ﮐل ﮐﻧم ﻣﯾری دوش ﻣﯾﮕﯾری ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺷﯽ ﻣﯾﺎی ﻣﺛل ﺑﭼﮫ آدم ﻣﯾﺷﯾﻧﯽ ﭘﺎﯾﯾن اﺧم و ﺗﺧم ھم ﻧدارﯾم ﻓﮭﻣﯾدی؟

  ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾد ﺑﮫ ﻣن زور ﺑﮕﯾد ﺣﻖ ﻧدارﯾد زﻧدﮔﯾم رو ﺧراب ﮐﻧﯾد ﺣﻖ ﻧدارﯾد.

  ﺑﺎ دﻟﺧوری ﻧﮕﺎم ﮐرد و ﮔﻔت: ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧدارﯾم؟؟

  دانلود رمان اجبار آغوش PDF

  ﻣن ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺎه ﺗو ﺷﮑﻣم ﻧﮕﮭت داﺷﺗم؟ ﺑﺎﺑﺎت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ زﺣﻣﺗت رو ﮐﺷﯾده؟

  ﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ زﺣﻣﺗت رو ﮐﺷﯾدﯾم و ﻧذاﺷﺗﯾم آب ﺗو دﻟت ﺗﮑون ﺑﺧوره؟

  ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺣﻖ ﻧدارﯾم ﺗو ﮐﺎرت دﺧﺎﻟت ﺑﮑﻧﯾم؟ ﺣﻖ ﻧدارﯾم ﻧذارﯾم ﺧودﺗو ﺑﻧدازی ﺗو ﭼﺎه؟

  ﺑﺎ ﺑﻐض ﮔﻔﺗم: وﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻧم آدﻣم ﭼرا ﻧﻣﯾﺧواﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾد ﮐﮫ واﺳﮫ زﻧدﮔﯾم ﺧودم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرم؟

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای APK

  ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز ﺑزرگ ﻧﺷدی ھﻧوز ﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ ﮔول ظﺎھر آدﻣﺎرو ﻣﯾﺧوری ﻣن ھزار ﺑراﺑر ﺗو ﺗﺟرﺑﮫ دارم آدﻣﺎرو ﺗو ﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم.

  ﺑﺎ ﺣرص ﮔﻔﺗم: ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻓﮭﻣﯾدی داﻧﯾﺎل ﺑﮫ درد ﻣن ﻧﻣﯾﺧوره؟

  ﺑﺎ اﺧم ﮔﻔت: اﺳم اون ﭘﺳره ﺑﯽ ﻋرﺿﮫ رو ﺟﻠوی ﻣن ﻧﯾﺎر اون در ﺣد ﺗو ﻧﯾﺳت ﺻد ﺑﺎر ﮔﻔﺗم ﺑﻔﮭم دﺧﺗره ﻧﺎدون

  وﻗﺗﯽ ھﻣﭼﯾن ﮐﺳﯽ رو ﻻﯾﻖ ﺧودت ﻣﯾدوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز ﺑﭼﮫ ای و ﻧﯾﺎز داری ﺑزرﮔﺗرت واﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾره.

  ﻣن ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯽ رو ﺗو ﭘول ﺑﺑﯾﻧم ﻣن و داﻧﯾﺎل ﻋﺎﺷﻖ ھﻣﯾم…

  ﻧذاﺷت ﺣرﻓم رو اداﻣﮫ ﺑدم و ﮔﻔت: ﮔﻔﺗم ﻧﻣﯾﺧوام اﺳم اون ﭘﺳره رو ﺑﺷﻧوم.

  ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘول ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﭘﺳری ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ از ﭘس ﺧودش ﺑر ﺑﯾﺎد ﭼطور ﻣﯾﺗوﻧﮫ از ﭘس ﺗو ﺑر ﺑﯾﺎد ﮐﮫ ﻻی ﭘر ﻗو ﺑزرگ ﺷدی.

  از اﯾن ﺷﻌﺎرای ﻣﺳﺧره ﻧده ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﯾم…

  دانلود رمان اجبار آغوش تو برای موبایل و کامپیوتر

  اﯾن ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت ﺣﻣﺎﻗﺗﮫ. ﻣن ﻧﻣﯾذارم ﺧودﺗو ﺑﺎ دﺳﺗﺎی ﺧودت ﺑدﺑﺧت ﮐﻧﯽ.

  ﻣﺧﺻوﺻﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﺛل آﺗش ازدواج ﮐﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣون ﺑﺎ اون ﭘﺳره ﻓرق داره.

  ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﺳم آﺗش ﺑﺎز ﺣرﺻﯽ ﺷدم ﭼﺷﻣﺎم رو ﺑﺳﺗم و ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾدم ﻣﺎﻣﺎن در رو ﺑﺎز ﮐرد و ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧراﺑم رﻓت ﺑﯾرون.

  پیشنهاد میشود:

   

   

  اسکرین شات ها
  اسکرین شاتی برای نمایش وجود ندارد !
  دسته بندی ها